Categories

Llei 3/1995, de camins de transhumància

Aquesta llei regula la normativa bàsica aplicable als camins de transhumància. Estableix que les Comunitats Autònomes (CCAA) són responsables de la seva conservació, i defineix unes normes bàsiques d’ús. Alhora es crea la Red Nacional de Vías Pecuarias (art.18), la qual inegra tots els camins de transhumància que transcórren entre dues CCAA.

Els camins de transhumància són elements vertebradors del territori agrari, essent vies essencials en molts casos pel desplaçament de vehicles agrícoles. Aquesta llei en reconeix la seva funció, alhora que estableix un cert grau de protecció (art.10 a 13).

Estat Espanyol. BOE núm.71, de 24.3.1995

Documents relacionats:

Llei 3/1995, de vies de transhumància