Categories

Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Aquesta llei té per objecte «el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per la preservació dels seus valors naturals, culturals, socials i econòmics en un marc sostenible» (art.1).

La llei estableix que les polítiques d’ordenació territorial hauran d’incloure la consideració del paisatge (art.5) a través de les eines que es creen a partir del text de la llei (Catàlegs del paisatge, art.10  i 11; Directrius del paisatge, art.12; Observatori del Paisatge, art.13; i les Cartes del paisatge, art.14). Les línies generals i objectius delimitats pel Catàleg del Paisatge, un cop aprovades pel Departament de Política Terriotorial i Obres Públiques (DPTOP), seran incorporades en la normativa dels plans terriotorials parcials (PTP). Cada PTP n’haurà de tenir un.

Els espais agraris representen una línia d’actuació de la present llei: és objectiu de la llei el «manteniment, el millorament i la restauració dels paisatges agrícoles i rurals» (art.8.c). El paisatge és considerat com un factor de desenvolupament econòmic per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals (preàmbul de la llei).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4407, de 16.6.2005

Enllaços d’interès:

Web de l’Observatori del Paisatge

Documents relacionats:

Llei del paisatge de Catalunya

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.