Categories

Reglament 889/2008/CE, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica a la UE

Aquest Reglament desenvolupa la normativa definida mitjançant el Reglament 834/2007/CE sobre producció ecològica, establint les inidicacions sobre lestècniques de producció admesos en producció ecològica i definint les bases per a l’etiquetatge i el sistema de control.

En el Títol II del Reglament, doncs, trobarem tota la normativa relacionada amb la producció, envasat, transformació, transport i emmagatzematze dels productes ecològics, tant procedents de la producció vegetal com ramadera.

El títol III defineix el logotip de la producció ecològica (vegeu però la modificació feta mitjançant el Reglament 271/2010/CE) i la informació que haurà de portar l’etiqueta d’aquest tipus de productes.

Finalment el títol IV defineix el sistema de control sobre els productes ecològics per tal de garantir-ne la traçabilitat als consumidors.

El logotip de la producció ecològica ha estat recentment modificat mitjançant el Reglament 271/2010/CE.

Unió Europea, DO L 250, de 18.9.2008

Documents relacionats:

Reglament 898/2008, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica