Categories

Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes

Aquest Decret estableix les línies d’actuació bàsiques (en relació a tractament de les dejeccions, condicions d’higiène, infraestructures necessàries i condicions de benestar animal) per la regulació i ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya. Alhora estableix les seccions en què es dividirà el registre d’explotacions ramaderes i les condicions per la inscripció en aquest registre.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1878, de 28.3.1994

Documents relacionats:

Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes