Categories

Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

Aquest text legal ordena les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques. Alhora estableix les competències i funcions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) (art.8) i defineix les entitats locals d’aigua (ELA), els òrgans que poden assumir (en funció dels seus mitjans) competències cedides per l’ACA (art.14 a 17). El text ordena la planificació hidrogràfica general de Catalunya i el sistema de funcionament del sistems d’abastement d’aigua als municipis (art.30 a 44).

Referent al món agrari, del present document cal destacar:

1) El títol IV (art.45 a 51)= estableix la normativa aplicable a la promoció i execució de nous regatges.

2) el títol VI estableix la normativa per calcular el cost de l’aigua pels usos agrícoles i ramaders.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4015, de 21.11.2003

Enllaços d’interès:

Web de l’Agència Catalana de l’Aigua

Documents relacionats:

Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.