Categories

Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

L’objectiu general d’aquesta directiva és «contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en el territori europeu» (art.2.1). Per tan la directiva s’estructura en dues finalitats diferents:

a) conservació dels hàbitats: es crea la Xarxa Natura 2000 (art.3 a 11), catàleg d’espais protegits que inclou aquelles àrees naturals d’especial interès (a proposta dels Estats) i les àrees que siguin el nínxol d’espècies protegides pel mateix decret. A l’annex del decret trobem el llistat d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

b) conservació de la fauna i la flora silvestre (art.12 a 16). La directiva estableix les bases per identificar les espècies prioritàries per la seva conservació i les mesures a realitzar pels estats membres. A l’annex de la directiva trobem el llistat d’aquestes espècies.

El sector agrari ha vist amb preocupació les possibles incompatibilitats que pot tenir la Xarxa Natura 2000 amb el desenvolupament de l’activitat i infraestructures agràries, per exemple, els regadius. El principi de subsidiarietat s’aplica alhora de delimitar les ZEC (Zones Especials de Conservació) i les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus)

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge – Explicació de la Xarxa Natura 2000

Documents relacionats:

Directiva 92/43/CE, conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.