Categories

RD 2/2008, llei del sòl

Llei que estableix el règim jurídic sobre el sòl, en defineix les categories i d’altres aspectes com els procediments d’expropiació i les valoracions subsegüents.

La llei estableix dues categories de sòls: sòl urbanitzat i sòl rural (art.12). Destaca la definició que es fa del sòl rural, feta per negació. Segons aquest article el sòl rural és aquell no previst d’urbanitzar per l’ordenació territorial i urbanística.

Estat Espanyol. BOE núm.154, de 26.6.2008

Documents relacionats:

RD 2/2008, llei del sòl

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.