Categories

Llei 23/1983, de política territorial

La llei estableix les directrius de planejament territorial català. Constitueix el marc de referència per a tots els plans parcials i sectorials que preveu elaborar.

L’article 5 estableix que el Pla General Territorial de Catalunya ha de definir «les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat». Aquestes terres agrícoles podran ser de règim de protecció especial (art.16).

Documents relacionats:

Llei 23/1983, de política territorial

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.