Categories

Declaració del Paisatge (CILMA)

El Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA) proclama que els paisatges agrícoles, forestals i rurals o aquells altres poc alterats per l’empremta humana són fruit de riquesa ecològica, qualitat de vida i suport per la biodiversitat. En la Declaració es ratifica la definició de paisatge del Conveni Europeu del Paisatge i s’estableix coma  objectiu prioritari establir «estratègies i polítiques actives per la preservació i gestió dels paisatges sota criteris de durabilitat».

Enllaços d’interès:

Web del CILMA

Documents relacionats:

Declaració del Paisatge (CILMA)

La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya

L’any 2000 es va celebrar al Castell de Montesquiu (Osona) el Seminari Internacional de Custòdia del Territori, amb l’objectiu de compartir experiències de custòdia dutes a terme a l’extranger i d’elaborar un model d’implantació de la custòdia a Catalunya. Aquesta guia és una síntesi de les ponències presentades durant el Seminari i inclou les Conclusions d’aquestes.

Fundació Territori i Paisatge, 2001

Documents relacionats:

La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya

Manual de Plans de Gestió EUROSITE

«Un pla de gestió és un document escrit, discutit i aprovat que descriu un territori o espai i els problemes i oportunitats que presentarà una gestió adreçada a preservar els seus valors naturals, la geomorfologia o els trets paisatgístics, de manera que els objectius establerts en funció d’aquesta informació es puguin assolir treballant-hi de manera adequada durant un període de temps adequat».

Aquest manual explica els passos a fer per elaborar un pla de gestió i els apartats que s’han de tenir en compte per elaborar-ne un segons el model Eurosite.

El manual Eurosite ha estat elaborat per treballar sobre espais naturals. Malgrat l’activitat agrícola és un aspecte supletori del model Eurosite, aquest document pot ser una referència per qualsevol persona que vulgui desenvolupar un pla de gestió per un espai agrícola.

Eurosite, 2000 (l’adaptació al català ha estat realitzada per la Fundació Territori i Paisatge)

Enllaços d’interès:

Web de Eurosite

Documents relacionats:

Manual de plans de gestió EUROSITE

Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix llobregat

El Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat té com a finalitat «consolidar i desenvolupar la base territorial i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, tot impulsant programes especifícs que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el marc d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural«.

Aquest Pla de Gestió és un dels eixos sobre els quals s’estructura el Parc Agrari, on hi queden definides les línies estratègiques de gestió per tal de fomentar l’activitat agrícola de la zona. El document fou aprovat l’any 2001.

Enllaços d’interès:

Web del Parc Agrari del Baix Llobregat

Documents relacionats:

Pla de Gestió Parc Agrícola Baix llobregat.pdf

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori, conclusió de les JornadesInternacionals de Custòdia del Territori celebrades al Castell de Montesquiu del 9 a l’11 de novembre de 2000.

En el document s’estableix la definició de la custoòdia del territori com «el conjunt d’estratègies diverses […] que pretenen afavori i fer possible la responsabilitat en la conservació i l’ús adequat (sostenible) de l’espai terrestre, fluvial i marí dels seus recursos naturals, per part de propietaris i usuaris d’aquest territori». En el document es reconeix la importància de les iniciatives de custòdia per la preservació de l’entorn natural a Catalunya i es defineixen els principals objectius que s’han de perseguir en termes de custòdia.

Documents relacionats:

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori

Directiva 2000/60/CE, marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües

La directiva estableix un marc integrat per l’avaluació, vigilància i gestió de totes les aigües superficials i subterrànies. Alhora prescriu l’adopció de mesures per reduir o eliminar les emissions, els abocaments i les filtracions de substàncies perilloses (l’any 2001 es va elaborar un llistat de substàncies perilloses, de les quals 15 es feien servir en la síntesi de plaguicides).

Aquest text també pretén ser una pauta per l’elaboració els Plans Hidrològics de cadascún dels estats membres (art.13 a 15).

En matèria de prevenció de la contaminació d’aigües degut als usos agrícoles, s’està desenvolupant un projecte a nivell europeu anomenat TOPPS (Train the Operators to prevent Point Pollution Sources). L’objectiu general del projecte és desenvolupar i divulgar un codi de bones pràctiques en agricultura per minimitzar les fonts de contaminació.

Unió Europea. DO L núm.327, de 22.12.200

Enllaços d’interès:

Web de la UE – Explicació del marc comunitari de l’aigua

Web del projecte TOPPS

Documents relacionats:

Marc comunitari d’actuació en matèria de política d’aigües

 

Manifest comarcal en favor de la constitució d’un Consorci per la protecció de l’Espai Natural (agro-forestal)

El septembre del 2000 una plataforma ciutadana va reivindicar la creació d’un consorci que gestionés aquest territori agro-forestal anomenat Montbaig-Montpedrós-Puig Vicenç. En el manifest es declarava la necessitat de donar un impuls a l’activitat agrícola de la zona per tal de mantenir-ne la seva presència en el territori.

A través de la pàgina web tindrem accés a la documentació de l’estudi realitzat per DEPANA l’any 2002: E»studi de base de l’espai natural (agrícola-forestal) Montbaig-Montpedrós».

Enllaços d’interès:

Web de la Plataforma Pro-Espai Natrual

Documents relacionats:

Manifest en favor de l’Espai Natural (agro-forestal) Montbaig-Montpedrós-Pugi Vicenç

Comunicació CE: Conciliar necessitats i responsabilitats per integrar les questions ambientals en la política econòmica

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu per desplegar tot un seguit d’estratègies que facin possible integrar les temàtiques mediambientals en la política econòmica per al desenvolupament sostenible. El tractat d’Amsterdam exigeix la integració de la protecció del medi ambient a les polítiques comunitàries per al desenvolupament sostenible i aquesta Comunicació suposa la continuació del desplegament d’accions de dimensió mediambiental en els sectors agrícola, de transports i d’energia.

Introdueix la implementació d’indicadors d’impostos mediambientals. Defineix el concepte de sostenibilitat.

Documents relacionats:

Integració Questions Mediambientals en la Política Econòmica.pdf

Conveni Europeu del Paisatge

El Conveni Europeu del Paisatge pretén fomentar la protecció, gestió i planificació paisatgística mitjançant el desenvolupament de normatives i estratègies a nivell local, regional y nacional que tinguin per objectiu conservar la qualitat del paisatge a Europa. El Conveni estableix el paistage a Europa com un bé cultural i social referencial.

Per tal d’ajudar a la preservació s’estableixen una sèrie de mesures, que atenyen a l’educació i la consciencació social, al foment de l’estudi del paisatge i la catalogació de les unitats paisatgístiques existents i la implementació de normes en aspectes relacionats amb l’ordenació territorial i la gestió del paisatge.

El Parlament de Catalunya es va adherir al Conveni Europeu del Paisatge mitjançant la Resolució 364/VI de 20 d’octubre de l’any 2000 (el text de la Resolució està al final del document adjunt).

Enllaços d’interès:

Web del Council of Europe – Llistat de Convenis Aprobats

Documents relacionats:

Conveni Europeu del Paisatge

Decret 205/2000, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats

El Decret 283/1998 estableix un llistat de zones declarades vulnerables a la contaminació per nitrats, en les quals les mesures que s’exposen en aquest decret són de cumpliment obligat.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3168, de 26.6.2000

Documents relacionats:

Decret 205/200, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats