Categories

Orientacions sobre la iniciativa comunitària de desenvolupament rural (LEADER+)

Per aquesta tercera fase d’execució del programa LEADER (després de LEADERI i LEADERII), la CE elabora una sèrie de línies d’actuació d’aquest programa. Les estratègies d’aquesta tercera etapa del programa LEADER són: desenvolupament d’eines de desenvolupament rural amb un enfocament global i de caràcter innovador; establiment de mecanismes de cooperació entre territoris rurals; integració en una xarxa per fomentar l’intercanvi d’experiències.

Unió Europea. DO C 139/5, de 18.5.2000

Documents relacionats:

Orientacions sobre la iniciativa LEADER+

El Parc Agrari d’Alella, proposta del Consell de Protecció de la Natura

L’any 1999 es va fer públic el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge de la Conreria-Sant Matéu-Céllecs. En l’informe que va emetre el Consell de Protecció de la Natura (juliol de 1999), es recomana la protecció dels sòls del municipi d’Alella (sobretot aquells inclosos dins la DO Alella) i la creació d’un Parc Agrari per la seva gestió. No obstant, en l’aprovació deifnitiva del Pla (maig del 2004) no es van incloure totes les terres agrícoles del municipi ni tampoc es va considerar la implantació de la figura de Parc Agrari.

Consell de Protecció de la Natura. 15 de juliol de 1999.

Documents relacionats:

Informe del Consell de Protecció de la Natura (juliol del 1999)

Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge Conreria-Sant Mateu-Céllecs

Reglament 1260/1999, Fons Estructurals de la Unió Europea (iniciativa LEADER)

La iniciativa comunitaria LEADER s’inscriu en la política europea pel desenvolupament rural. Està dirigida a diversificar les activitats econòmiques de les zones rurals. Els projectes finançat pels programes LEADER es fan a càrreg del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA). Aquest programa ha constat de tres fases de desenvolupament: LEADER I, LEADER II i LEADER +(fase actual).

La iniciativa LEADER, depenent dels Fons Estructurals de la Unió europea, va ser creada l’any 1999: reglament 1260/1999/CE, art.20.1.c

Unió europea. DO L 161, de 26.6.1999

Enllaços d’interès:

Web del programa LEADER

Documents relacionats:

Reglament 1260/1999, fons estructurals de la Unió Europea

Estratègia Territorial Europea

El maig del 1999, el Comitè de Desenvolupament Territorial, amb la participació dels Ministres responsables de l’ordenació del territori als diferents països de la Unió Europea, va publicar el document Estratègia Territorial Europea. Aquest document naixia com a guia per les futures polítiques de la UE amb incidència sobre el territori, visant una aproximació transfronterera dels diferents territoris que conformen la UE i amb la intenció de marcar uns objectius comuns entre els diferents països integrants de la UE. L’Estratègia Territorial Europea és, doncs, la declaració d’objectius que pretén guiar la transformació territorial a Europa.

Comissió Europea, maig del 1999

Documents relacionats:

Estratègia Territorial Europea

La gestió integral dels espais oberts de qualitat: el projecte d’ordenació i gestió del Parc rural de Torre Negra

Albert Codina, advocat redactor del Pla especial de protecció de Torre Negra, exposa en aquest document la situació de l’espai de Torre Negra (l’any 1999) i els projectes endagats per la seva protecció i gestió.

Territoris núm.0, d’octubre del 2001

Documents relacionats:

La gestió integral dels espais oberts de qualitat: el projecte d’ordenació i gestió del Parc rural d

Ordre de 22 d’octubre de 1998, Codi de bones pràctiques agrícoles en relació amb el nitrogen

Aquest codi estableix una sèrie de recomanacions per tal de fer una bona gestió de la fertilització nitrogenada en les explotacions, amb l’objectiu de reduir la quantitat de formes nitrogenades en les aigües continentals. El codi és d’aplicació obligatòria en les zones declarades com a vulnerables per la contaminació de nitrats.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un document més extens on es despleguen els articles del text normatiu: Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries (Nitrogen).

Documents relacionats:

Ordre de 22 d’octubre de 1998, Codi de bones pràctiques ag´ricoles en relació amb el nitrogen

Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries (Nitrogen)

 

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

Aquest decret estableix una relació d’àrees declarades com a especialment vulnerables per la contaminació per nitrats. En aquestes zones les activitats agrícoles estan obligades a complir amb una sèrie de recomanacions (relacionades principalment amb la fertilització nitrogenada) que trobem desenvolupades en el Decret 205/200 i el Codi de Bones Pràctiques.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2760, de 6.11.1998

Documents relacionats:

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats proceden

 

Decret 166/1998, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

Aquest reglament desplega la Llei 9/1995. Per tant afegeix precisió alhora de pautar l’accés motoritzat al medi natural.

El Decret 11/2003 modifica aquest reglament i defineix la composició de les comissions consultives per l’accés motoritzat el medi natural que preveuen la participació de membres de les Organitzacions Professionals Agràries.

Generalitat de Catalunya. DOGC 2680 de 14.7.1998

Documents relacionats:

Decret 166 1998 Regulació accés motoritzat al medi natural.pdf

Decret 111 2003 modificació de la composició de les comissions consultives.pdf

 

Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Bases tècniques per a un acord necessari

En aquesta publicació, premi de la Fundació Caixa Manresa, Jordi Ludevid fa una referència als sòls agrícoles de l’àrea de Manresa i a la necessitat de crear un parc agrícola com a eina per la preservació i la gestió dels regadius de Manresa: «també, sòls d’alt valor agrícola com els amplis regadius, que caldria veure coma parcs agrícoles» (p.53).

Ludevid et al, Fundació Caixa de Manresa eds, 1998

Enllaços d’interès:

Accés a la referència bibliogràfica: Bibliotècnica de la UPC

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.