Categories

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

Norma per prevenir els incendis forestals a Catalunya. S’aplica als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

Es consideren terrenys forestals: els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes; les erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests; els erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a la aforestació o la reforestació; els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense autorització i les pistes i els camins forestals; els terrenys agrícoles amb explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Generalitat de Catalunya. DOGC 2022 de 10-03-1995

Documents relacionats:

Decret 64 1995 mesures prevenció incendis forestals Art 14 15 18.pdf

 

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles

Aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles (Aalborg, 24 a 27 de maig de 1994). El document reconeix el paper protagonista que juguen les ciutats en el desenvolupament econòmic, social i territorial i les problemàtiques que es generen a nivell mediambiental. Per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, es reclama implementar criteris de sostenibilitat ambiental en les estratègies de creixement urbà.

La problemàtica per la competència existent sobre el recurs del sòl és reconeguda en aquesta carta. «Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem la importància de la utilització efectiva de la terra i del desenvolupament de polítiques de planificació per part de les nostres autoritats locals que englobin la valoració ambiental estratègica de tots els plans». Les actuacions proposades haurien d’impedir que «les ciutats actuessin com a simples explotadors dels recursos de les àrees veïnes».

Documents relacionats:

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles

Ordre per la qual es fixen normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines

A efectes del cunpliment i desplegament del Decret 61/1994, de regulació de les explotacions ramaderes, aquesta Ordre estableix la normativa aplicable a les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. De cadascuna d’aquestes classes establertes la Ordre estableix una classificació segons el tipus de producció a què estan destinades i defineix aspectes relacionats amb la traçabilitat (registres d’activitats), els requisits d’infraestructures (àrees lliures, sistemes de càrrega i descàrrega), etc.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1885, de 18.4.1994

Documents relacionats:

Ordre per la qual es fixen normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bo

Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes

Aquest Decret estableix les línies d’actuació bàsiques (en relació a tractament de les dejeccions, condicions d’higiène, infraestructures necessàries i condicions de benestar animal) per la regulació i ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya. Alhora estableix les seccions en què es dividirà el registre d’explotacions ramaderes i les condicions per la inscripció en aquest registre.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1878, de 28.3.1994

Documents relacionats:

Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes

Ratificació del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

El 1992 es va acordar a Rio de Janeiro el Conveni sobre la Diversitat Biológica (CDB), amb l’objectiu d’establir una sèrie de normes de funcionament tan dels estats com de les empreses en relació a l’ús i la propietat dels recursos genètics. En el Conveni es va posar de manifest la necessitat d’endegar programes/accions que tinguin per objectiu la protecció i la conservació (ja sigui in situ o ex situ) de la biodiversitat existent.

Mitjançant aquesta publicació al BOE, l’Estat Espanyol va ratificar les dispoisicions acordades en el CDB.

Enllaços d’interès:

Web del Conveni sobre la Diversitat Biològica

Web del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Área Biodiversitat (CDB)

Documents relacionats:

Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica

 

Decret 28/1994, creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

El CCPAE és l’òrgan regulador de l’agricultura ecològica a Catalunya, assumint les funcions de gestió del registre d’explotacions i l’elaboració dels manuals de qualitat que han de seguir aquestes. Alhora actua com a òrgan controlador.

Enllaços d’interès:

Web del CCPAE

Documents relacionats:

Decret 28/1994, creació del CCPAE

 

Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

El juny de 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la conferència internacional sobre la Diversitat Biològica. El document de conlusions de la conferència va establir les directrius per l’ús sotenible i la gestió en pro de la conservació dels recursos genètics existents.

Mitjançant aquest acord s’expressa la responsabilitat de les administracions nacionals d’establir programes per la conservació dels recursos genètics. Alhora s’estableixen els mecanismes per la cessió dels recursos genètics locals i es regula l’ús d’aquests recursos mitjançant noves tecnologies.

L’Estat Espanyol va ratificar el CDB el febrer de 1994.

A la web del CDB trobarem tota la informació actualitzada sobre els programes que s’estan desenvolupant per la conservació dels recursos genètics i els programes específics de l’àmbit de l’agricultura.

Nacions Unides, Sèries de Tractats, vol.1760, Any 1993

Enllaços d’interès:

Web del CDB

Documents relacionats:

Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

Llei 6/1993 reguladora dels residus

Norma que regula els residus a Catalunya. A l’activitat agrària es considerarà residu tot allò que es generi a l’explotació agrària i no sigui d’utilitat per al pagès i per tant se n’hagi de desprendre. Així, no són residus els subproductes que es reutilitzen a la mateixa explotació: restes de poda, dejeccions ramaderes, …

Generalitat de Catalunya. DOGC 1776 de 28/07/1993

Llei modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny (DOGC 3915 de 01-07-2003)

Documents relacionats:

Llei 6 1993 Residus modif x llei 15 2003.pdf

Llei 15_2003 modifica Llei residus.pdf

Decret 328/1992 Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

El Pla d’espais d’interès natural té caràcter de Pla Territorial Sectorial i desenvolupa laLlei 12/1985 d’espais naturals. En aquest pla es delimiten els espais que seran considerats d’interès natural (anex 1) i que per tan seran protegits segons la normativa vigent. D’altra banda s’especifiquen les activitats que hauran d’estar sotmeses a Avaluació d’Impacte Ambiental en cas d’estar ubicades dins dels límits establerts pel PEIN (art.17 i anex 2).

Documents relacionats:

Decret 328 1992 Pla Espais Interès Nacional.pdf

 

Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

L’objectiu general d’aquesta directiva és «contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en el territori europeu» (art.2.1). Per tan la directiva s’estructura en dues finalitats diferents:

a) conservació dels hàbitats: es crea la Xarxa Natura 2000 (art.3 a 11), catàleg d’espais protegits que inclou aquelles àrees naturals d’especial interès (a proposta dels Estats) i les àrees que siguin el nínxol d’espècies protegides pel mateix decret. A l’annex del decret trobem el llistat d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

b) conservació de la fauna i la flora silvestre (art.12 a 16). La directiva estableix les bases per identificar les espècies prioritàries per la seva conservació i les mesures a realitzar pels estats membres. A l’annex de la directiva trobem el llistat d’aquestes espècies.

El sector agrari ha vist amb preocupació les possibles incompatibilitats que pot tenir la Xarxa Natura 2000 amb el desenvolupament de l’activitat i infraestructures agràries, per exemple, els regadius. El principi de subsidiarietat s’aplica alhora de delimitar les ZEC (Zones Especials de Conservació) i les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus)

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge – Explicació de la Xarxa Natura 2000

Documents relacionats:

Directiva 92/43/CE, conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres