economia

Economia verda – Glossari

Economia verda és aquella que integra valors ambientals i socials, que són intangibles i no tenen preu de mercat. Relaciona les funcions i les externalitats de les ecosistemes amb valors de mercat. Per tant, incorpora en l’anàlisi econòmic la comptabilitat els bens i serveis ambientals per a la societat. Algunes de les metodologies d’anàlisi són l’anàlisi cost-benefici o la de disposició a pagar.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.