Eines – Normativa – Ambiental

Normes de competència sector agrari – COM 2018- 706 final de 26.10.2018

INFORME APLICACIÓN NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRÍCOLA

La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia puede ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas. Las normas de competencia de la UE que prohíben los acuerdos relativos a la fijación de precios u otras condiciones comerciales o al reparto de mercados se aplican a la producción y a los intercambios comerciales de productos agrícolas. Sin embargo, el Reglamento sobre la organización común de mercados («Reglamento OCM») contiene excepciones a la aplicación de esas normas, que afectan a todos o a algunos sectores agrícolas o que se refieren a situaciones específicas. El informe publicado hoy por la Comisión es el primero centrado específicamente en la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola. (RAPID, IP/18/6182, 26.10.2018)

http://bit.ly/2CROKRA

NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRARIO

Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario (COM(2018) 706 final, 26.10.2018)

http://bit.ly/2OZHpGO


Calendari provisional LIFE 2015

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea ha publicat el calendari provisional de la convocatòria LIFE 2015 a: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

2015 Call for proposals for LIFE Grants under both sub-programmes (for Environment and for Climate Action) – provisional indicative timetables

Grant Type Phase Opening Date Closing Date
Traditional Projects 01 June 2015 15 September 2015
Preparatory Projects 01 June 2015 30 October 2015
Technical Assistance Projects 01 June 2015 Mid September 2015
Integrated Projects Concept Notes 01 June 2015 01 October 2015
Full Proposals Mid April 2016
NGO Framework Partnerships May 2015 July 2015

Aprovada la primera ISO sobre Petjada d’Aigua

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha aprovat la primera norma internacional sobre la Petjada d’Aigua, la ISO 14046. La norma s’ha aprovat en el comitè internacional ISO/TC 207, amb la participació d’experts espanyols a través d’AENOR. http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/water.htm

L’ISO 14046 estableix els principis, requisits i directrius per a una correcta avaluació de la petjada d’aigua de productes, processos i organitzacions, a partir de l’anàlisi del seu cicle de vida. El principal objectiu és avaluar els impactes ambientals de les activitats de les organitzacions sobre l’aigua, afavorint la millora en la gestió d’aquest recurs escàs.

El document ha estat aprovat en el plenari del comitè tècnic internacional sobre Gestió Ambiental ISO/TC 207, celebrat a finals de maig a Panamà; en la seva elaboració han participat uns 40 experts d’una vintena de països. A més, en la reunió s’ha aprovat l’esborrany (DIS) de la nova versió de la ISO 14001, que estarà disponible a partir del pròxim 1 de juliol de 2014. També han començat els treballs de normalització de regles de categoria de producte (futura ISO 14037) i nous camps d’ecodisseny.

La norma ISO 14046 ha suscitat des d’un principi gran interès en organitzacions, governs i altres parts implicades, a causa de la creixent demanda d’aigua a nivell mundial, així com a la seva progressiva escassetat i pèrdua de qualitat, el que converteix la gestió d’aquest recurs en una de les temàtiques centrals del Desenvolupament Sostenible.

Documents de suport:

http://www.iso.org/iso/iso14046_briefing_note.pdf

http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=237641&folderId=997154&name=DLFE-13339.pdf

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

L’any 1996, i en virtut de la Directiva europea 96/61/CE, es va instaurar un sistema per tal de controlar la contaminació generada per aquelles activitats productives, el funcionament de les quals tenia una forta incidència sobre el territori i el medi ambient. El control de la contaminació esdevení un objectiu prioritari de la Unió Europea i els països membres, per tal de preservar els ecosistemes fomentant la introducció de mesures correctores en aquelles activitats productives contaminants.

La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, aprovada l’11 de desembre de 2009, estableix la normativa aplicable a Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental de les activitats. El text estableix el règim d’autorització ambiental per a les activitats productives, així com els procediments per tal de poder obtenir l’esmentada autorització.

En funció de les característiques de l’activitat, es delimiten diferents tràmits per tal que una activitat pugui obtenir l’autorització ambiental i, per tant, poder iniciar l’activitat. La normativa estableix tres règims: (1) autorització ambiental d’activitats amb avaluació d’impacte ambiental, (2) règim de llicència ambiental (3) i règim de comunicació, essent el més restrictiu el primer.

Referent a les activitats agràries, les explotacions ramaderes són l’activitat principal que està subjecte a la declaració d’impacte ambiental. En funció del número de caps de bestiar, cada explotació haurà d’acollir-se al seu règim pertinent, en acord amb allò descrit en els annexes de la normativa.

La Llei 20/2009 estableix, doncs, el procediment administratiu per obtenir l’autorització d’inici d’activitat en allò referent al control de l’impacte ambiental, essent les explotacions ramaderes les principals afectades dins el sector agrari per aquesta normativa.

Aquesta llei deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’antiga normativa referent al control ambiental de les activitats.

Generalitat de Gatalunya, DOGC núm.5524 del 11.12.2009

Documents relacionats:

Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (antiga normativa: DEROGADA)

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

 

Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya

Aquest decret, en aplicació de la  normativa comunitària i nacional en temes de conservació de la biodiversitat i dels espais naturals (Directiva 92/43/CE RD 1997/1995 respectivament), crea el Catàleg de la Flora Amenaçada de Catalunya. Existeixen dues categories en funció del grau de conservació de l’espècie: en perill d’extinció i vulnerables. El text normatiu estableix el procediment per catalogar, descatalogar i/o canviar de categoria una espècie (art.3) i les mesures per la seva conservació (art.5) en l’àmbit de Catalunya.

A l’annex del decret trobem el llistat d’espècies que formen part d’aquest Catàleg.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5204, de 28.8.2008

Enllaços d’interès:

Web del DMAiH – Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica

Documents relacionats:

Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya

 

Reial Decret1/2008, text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

Aquesta llei conté les bases dels estudis d’impacte ambiental que s’han de redactar previ a la realització d’aquells projectes que tinguin incidència sobre el medi ambient (les activitats subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental són descrites en els annexes I i II).

Les avaluacions d’impacte ambiental han de permetre identificar els efectes de les activitats productives sobre el medi ambient i desenvolupar les mesures correctores necessàries. Aquests estudis han d’incloure, generalment: a) una definició detallada del projecte que es vol realitzar; b) una anàlisi de les afeccions que pot tenir el projecte sobre el medi ambient (sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics i el paisatge); c) un estudi de les alternatives que s’han analitzat per trobar la solució més sostenible; d) una relació de mesures previstes per reduir els possibles impactes sobre el medi ambient; d) i un programa de vigilància amb uns indicadors que permetin identificar l’eficàcia de les mesures proposades.

Nota: aquest Reial Decret refón en un únic text les modificacions fetes fins l’actualitat en les lleis d’avaluació d’impacte ambiental (Decret 1302/1986 d’avaluació d’impacte ambiental, i Llei 6/2001 d’avaluació d’impacte ambiental).

Les activitats agràries que estan subjectes a estudis d’impacte ambiental estan descrites en el grup 1 dels annexes I i II. En termes generals requereixen aquest informe: i) les repoblacions forestals, ii) els projectes per reconvertir àrees seminaturals a activitats productives agrícoles, iii) els projectes de reg que afectin a una superfície superior a 100h, iv) i les instal·lacions de ramaderia intensiva que superin un determinat número de caps de bestiar.

Estat Espanyol. BOE núm.23, de 26.1.2008

Documents relacionats:

Llei 1/2008, d’avaluació d’impacte ambiental

 

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Aquesta llei defineix «el règim jurídic bàsic per la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat (art.4.1). S’estableixen les principals mesures per garantir la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals de major interès: crear l’Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (capítol I, art.9 a 11) i elaborar un Pla Estratègic per gestionar els espais inclosos en aquest inventari. Els espais definits en l’Inventari seran protegits mitjançant diverses figures de protecció existents: i) parcs, ii) reserves naturals, iii) aigües marines protegides, iv) monuments naturals i v) paisatges protegits (art.29).

La normativa incorpora els espais catalogats en la Xarxa Natura 2000 com una figura més de protecció del reglament. Els espais que formen part d’aquesta són els Llocs d’Importància Comunitària (LIC),  les Zones Especials de Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). Els annexos de la present Llei estableixen els criteris per incorporar un espai dins cadascuna de les categories de la Xarxa Natura 2000. D’altra banda aquesta llei deroga els annexos del RD 1997/1995, que establien, també, els criteris per definir els espais a incloure en la Xarxa Natura 2000.

Cal destacar també un dels principis inspiradors de la llei, que és la «prevalencia de la protecció ambiental sobre la ordenació territorial y urbanística».

Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Documents relacionats:

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

 

Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) a Catalunya

La Xarxa Natura 2000 va ser creada mitjançant la Directiva 92/43/CE (art.3 a 11) com un mecanisme per elaborar un llistat europeu d’espais d’especial interès natural a conservar.

La normativa vigent en temes de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, laLlei 42/2007, estableix els criteris per definir els habitats que formaran part de la xarxa Natura 2000 (art.41 a 48). El reglament estableix dos tipus d’espais:  els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) (els quals un cop aprobats per la Comissió Europea passaran a formar part del catàleg de les Zones especials de Conservació, ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). És competència de les Comunitats Autònomes fer la proposta dels espais que formaran part de la Xarxa Natura 2000 (art.42.2).

L’Acord de Govern 112/2006 és el text normatiu que fixa la contribució final de Catalunya a la Xarxa Natura 2000, i estableix la relació d’espais proposats coma LIC i com a ZEPA. Aquest acord, publicat abans de l’aprovació de la Llei 42/2007, s’acull a la normativa definida en el RD 1997/1995.

A l’annex 8.II.1.8 trobem definits els espais de plana agrícola que es consideren dins la XN200, els hàbitats que es consideren i les espècies de flora i fauna que són prioritaris de conservació.

Posterior a l’acord de govern on es defineixen els espais de Catalunya que s’acullen a la Xarxa Natura 2000, s’han publicat diferents modificacions de la delimitació d’aquests espais (vegeu documents adjunts).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4735, de 6.10.2006

Enllaços d’interès:

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge – Informació sobre la XN2000

Accés a la cartografia

Documents relacionats:

Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de LIC a Catalunya

Proposta d’ampliació de les ZEPA a Lleida (acord de govern de 16.06.2009)

Modificacions puntuals de la delimitació d’alguns espais de la XN2000 (Acord GOV/139/2009; Cartografia no inclosa)

 

Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del paisatge de Catalunya

Aquest decret desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els articles de la llei especifiquen el contingut i els procediments d’elaboració i aprovació dels diferent instruments creats per la llei (catàleg i cartes del paisatge) i les funcions que tindrà l’Observatori del Paisatge.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4723, de 21.9.2006

Documents relacionats:

Decret 343/2006, que desenvolupa la llei del paisatge

 

Llei 12/2006, mesures en matèria de medi ambient

Conjunt de modificacions a la Llei 12/1985 d’espais naturals, la Llei 9/1995 d’accés motoritzat al medi natural i la Llei 4/2004 reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. Alhora s’inclouen una sèrie de mesures sobre el procediment d’avaluació d’impacte ambiental en projectes.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4690, de 3.8.2006

Documents relacionats:

Llei 12/2006, mesures en matèria de medi ambient

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.