Eines – Normativa – Ambiental

Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Aquesta llei té per objecte «el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per la preservació dels seus valors naturals, culturals, socials i econòmics en un marc sostenible» (art.1).

La llei estableix que les polítiques d’ordenació territorial hauran d’incloure la consideració del paisatge (art.5) a través de les eines que es creen a partir del text de la llei (Catàlegs del paisatge, art.10  i 11; Directrius del paisatge, art.12; Observatori del Paisatge, art.13; i les Cartes del paisatge, art.14). Les línies generals i objectius delimitats pel Catàleg del Paisatge, un cop aprovades pel Departament de Política Terriotorial i Obres Públiques (DPTOP), seran incorporades en la normativa dels plans terriotorials parcials (PTP). Cada PTP n’haurà de tenir un.

Els espais agraris representen una línia d’actuació de la present llei: és objectiu de la llei el «manteniment, el millorament i la restauració dels paisatges agrícoles i rurals» (art.8.c). El paisatge és considerat com un factor de desenvolupament econòmic per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals (preàmbul de la llei).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4407, de 16.6.2005

Enllaços d’interès:

Web de l’Observatori del Paisatge

Documents relacionats:

Llei del paisatge de Catalunya

 

Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Les zones vulnerables a la contaminació de nitrats són aquelles superfícies territorials que per la seva congifuració i les característiques de la indústria que hi està vinculada són susceptibles de patir contaminació per nitrats de les aigües continentals i litorals. Per establir mecanismes de gestió i reduir les fonts de contaminació, s’han designat una sèrie de zones en les quals s’haurà de seguir la normativa desenvolupada a: a) el Manual de Bones Pràctiques en relació amb el nitrogen, b) i elDecret 205/2000de mesures aplicables a les zones vulnerables per la contaminació de nitrats.

El llistat de zones, publicat en el  Decret 283/1998, ha estat ampliat mitjançant el present Decret 476/2004.

Adjunt trobareu un mapa de Catalunya amb les zones designades com a vulnerables.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.4292, de 31.11.2004

Documents relacionats:

Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Mapa de zones vulnerables per la contaminació de nitrats

 

Acord de Govern , de constitució de l’Observatori del Paisatge i aprovació dels estatuts

El present text normatiu estableix els objectius generals de l’observatori del paisatge, les seves funcions i la seva composició.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4261, de 16.12.2004

Enllaços d’interès:

Web de l’Observatori del Paisatge

Documents relacionats:

Acord de govern de 30 novembre de 2004, pel que s’aproven els estatuts de l’Observatori del Paisatge

Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

Aquest text legal ordena les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques. Alhora estableix les competències i funcions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) (art.8) i defineix les entitats locals d’aigua (ELA), els òrgans que poden assumir (en funció dels seus mitjans) competències cedides per l’ACA (art.14 a 17). El text ordena la planificació hidrogràfica general de Catalunya i el sistema de funcionament del sistems d’abastement d’aigua als municipis (art.30 a 44).

Referent al món agrari, del present document cal destacar:

1) El títol IV (art.45 a 51)= estableix la normativa aplicable a la promoció i execució de nous regatges.

2) el títol VI estableix la normativa per calcular el cost de l’aigua pels usos agrícoles i ramaders.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4015, de 21.11.2003

Enllaços d’interès:

Web de l’Agència Catalana de l’Aigua

Documents relacionats:

Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

 

Reial Decret 1322/2002, requisits agroambientals en relació a les ajudes directes en el marc de la PAC

Amb l’objectiu de fomentar la implementació de mesures de protecció del medi ambient en les pràctiques agràries, la Unió Europea va establir uns requisits (mesures agroambientals) d’obligat compliment que condicionen el cobrament de les ajudes directes a la producció de la Política Agrària Comunitària (PAC, definides al RD 1259/1999).

El RD 1322/2002 estableix, per l’Estat Espanyol, aquests requisits:

a) per l’agricultura: no cremar rostolls sense autorització, mantenir les terres en guaret amb un mínim de coberta vegetal per evitar l’erosió, no llaurar la terra en direcció del pendent, realitzar un maneig del reg d’acord amb la normativa establerta pels organismes competents.

b) per la ramaderia: complir les normes dels programes de vigilància de malalties, complir amb la normativa de dejeccions, retirar els animals morts de l’explotació d’acord amb la normativa  vigent, no cremar les pastures sense autorització.

Estat Espanyol. BOE núm.311, de 28.12.2002

Documents relacionats:

RD 1322/2002, sobre requisits mediambientals per rebre ajudes de la PAC

 

Llei 1/2001, text refós de la Llei d’Aigües (Espanya)

La llei estableix les normes que regulen el domini públic hidràulic a l’estat espanyol. Es tracta del text refòs de la Llei 29/1985 d’aigües i la Llei 46/1999 de modificació d’aquesta llei.

La llei descriu els organismes competents en matèria d’aigües (Estat, Comunitats Autònomes, Organismes de Conca, Consell Nacional de l’Aigua) (art.17 a 21), establei la Planificació Hidrològica a nivell nacional així com el règim d’autoritzacions i concessions en les comunitats d’usuaris.

Estat Español. BOE núm.176, de 24.7.2001

Enllaços d’interès:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Agua

Documents relacionats:

Llei 1/2002, text refós de la Llei d’Aigües

 

Llei 6/2001, d’avaluació d’impacte ambiental

Aquesta llei modifica el Decret 1302/1986 d’avaluació d’impacte ambiental. El nou redactat de la llei (integre en la llei 6/2001) inclou noves categories d’activitats que hauran de ser sotmeses a estudi d’impacte ambiental.

Aquesta llei ha quedat derogada per la Llei 1/2008 d’Avaluació d’Impacte Ambiental, que és el text normatiu vigent.

Estat Espanyol. BOE núm.111, de 9.5.2001

Enllaços d’interès:

Web Departament de Medi Ambient. Impacte Ambiental.

Documents relacionats:

Llei 6/2001, d’evaluació d’impacte ambiental

 

Directiva 2000/60/CE, marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües

La directiva estableix un marc integrat per l’avaluació, vigilància i gestió de totes les aigües superficials i subterrànies. Alhora prescriu l’adopció de mesures per reduir o eliminar les emissions, els abocaments i les filtracions de substàncies perilloses (l’any 2001 es va elaborar un llistat de substàncies perilloses, de les quals 15 es feien servir en la síntesi de plaguicides).

Aquest text també pretén ser una pauta per l’elaboració els Plans Hidrològics de cadascún dels estats membres (art.13 a 15).

En matèria de prevenció de la contaminació d’aigües degut als usos agrícoles, s’està desenvolupant un projecte a nivell europeu anomenat TOPPS (Train the Operators to prevent Point Pollution Sources). L’objectiu general del projecte és desenvolupar i divulgar un codi de bones pràctiques en agricultura per minimitzar les fonts de contaminació.

Unió Europea. DO L núm.327, de 22.12.200

Enllaços d’interès:

Web de la UE – Explicació del marc comunitari de l’aigua

Web del projecte TOPPS

Documents relacionats:

Marc comunitari d’actuació en matèria de política d’aigües

 

Decret 205/2000, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats

El Decret 283/1998 estableix un llistat de zones declarades vulnerables a la contaminació per nitrats, en les quals les mesures que s’exposen en aquest decret són de cumpliment obligat.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3168, de 26.6.2000

Documents relacionats:

Decret 205/200, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats

 

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

Aquest decret estableix una relació d’àrees declarades com a especialment vulnerables per la contaminació per nitrats. En aquestes zones les activitats agrícoles estan obligades a complir amb una sèrie de recomanacions (relacionades principalment amb la fertilització nitrogenada) que trobem desenvolupades en el Decret 205/200 i el Codi de Bones Pràctiques.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2760, de 6.11.1998

Documents relacionats:

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats proceden

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.