Eines – Normativa – Ambiental

Decret 166/1998, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

Aquest reglament desplega la Llei 9/1995. Per tant afegeix precisió alhora de pautar l’accés motoritzat al medi natural.

El Decret 11/2003 modifica aquest reglament i defineix la composició de les comissions consultives per l’accés motoritzat el medi natural que preveuen la participació de membres de les Organitzacions Professionals Agràries.

Generalitat de Catalunya. DOGC 2680 de 14.7.1998

Documents relacionats:

Decret 166 1998 Regulació accés motoritzat al medi natural.pdf

Decret 111 2003 modificació de la composició de les comissions consultives.pdf

 

RD 1997/1995, mesures per garantir la Biodiversitat, la Conservació d’Hàbitats, Fauna i Flora

Aquest Reial Decret transposa la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres al territori español.

Fins l’any 2008 aquest Reial Decret establia els criteris per incloure una zona dins la Xarxa Natura 2000 (art.3, annexes I i II), no obstant amb l’aprovació definitiva de la Llei 42/2007 aquests annexes han estat derogats. Per tan la normativa vigent en temes de protecció de la biodiversitat, els espais naturals i respecte als criteris de la Xarxa Natura 2000 els trobarem en la citada Llei 42/2007.

Segons s’estableix en l’article 4.1, les Comunitats Autònomes són les responsables d’el·laborar el llistat de zones que han de ser considerades d’especial conservació.

Estat Espanyol. BOE núm.310, de 28.12.1995

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Documents relacionats:

RD 1997/1995, mesures per garantir la biodiversitat

LLEI 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural

Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l’objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

Els articles 6, 7, 8, 9, 13 i 20 són especialment interessants per als professionals agraris i són rellevants per a la gestió de la xarxa de camins per la que circula en certa manera l’activitat agrària. L’article 14 de la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 9/1995, que resta redactat de la manera següent: «2. En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s’autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d’una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d’ésser degudament justificades i incorporades a l’inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.»

Documents relacionats:

Llei 9 1995 Accés motoritzat medi natural.pdf

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

Norma per prevenir els incendis forestals a Catalunya. S’aplica als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

Es consideren terrenys forestals: els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes; les erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests; els erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a la aforestació o la reforestació; els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense autorització i les pistes i els camins forestals; els terrenys agrícoles amb explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Generalitat de Catalunya. DOGC 2022 de 10-03-1995

Documents relacionats:

Decret 64 1995 mesures prevenció incendis forestals Art 14 15 18.pdf

 

Ratificació del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

El 1992 es va acordar a Rio de Janeiro el Conveni sobre la Diversitat Biológica (CDB), amb l’objectiu d’establir una sèrie de normes de funcionament tan dels estats com de les empreses en relació a l’ús i la propietat dels recursos genètics. En el Conveni es va posar de manifest la necessitat d’endegar programes/accions que tinguin per objectiu la protecció i la conservació (ja sigui in situ o ex situ) de la biodiversitat existent.

Mitjançant aquesta publicació al BOE, l’Estat Espanyol va ratificar les dispoisicions acordades en el CDB.

Enllaços d’interès:

Web del Conveni sobre la Diversitat Biològica

Web del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Área Biodiversitat (CDB)

Documents relacionats:

Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica

 

Llei 6/1993 reguladora dels residus

Norma que regula els residus a Catalunya. A l’activitat agrària es considerarà residu tot allò que es generi a l’explotació agrària i no sigui d’utilitat per al pagès i per tant se n’hagi de desprendre. Així, no són residus els subproductes que es reutilitzen a la mateixa explotació: restes de poda, dejeccions ramaderes, …

Generalitat de Catalunya. DOGC 1776 de 28/07/1993

Llei modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny (DOGC 3915 de 01-07-2003)

Documents relacionats:

Llei 6 1993 Residus modif x llei 15 2003.pdf

Llei 15_2003 modifica Llei residus.pdf

Decret 328/1992 Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

El Pla d’espais d’interès natural té caràcter de Pla Territorial Sectorial i desenvolupa laLlei 12/1985 d’espais naturals. En aquest pla es delimiten els espais que seran considerats d’interès natural (anex 1) i que per tan seran protegits segons la normativa vigent. D’altra banda s’especifiquen les activitats que hauran d’estar sotmeses a Avaluació d’Impacte Ambiental en cas d’estar ubicades dins dels límits establerts pel PEIN (art.17 i anex 2).

Documents relacionats:

Decret 328 1992 Pla Espais Interès Nacional.pdf

 

Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

L’objectiu general d’aquesta directiva és «contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en el territori europeu» (art.2.1). Per tan la directiva s’estructura en dues finalitats diferents:

a) conservació dels hàbitats: es crea la Xarxa Natura 2000 (art.3 a 11), catàleg d’espais protegits que inclou aquelles àrees naturals d’especial interès (a proposta dels Estats) i les àrees que siguin el nínxol d’espècies protegides pel mateix decret. A l’annex del decret trobem el llistat d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

b) conservació de la fauna i la flora silvestre (art.12 a 16). La directiva estableix les bases per identificar les espècies prioritàries per la seva conservació i les mesures a realitzar pels estats membres. A l’annex de la directiva trobem el llistat d’aquestes espècies.

El sector agrari ha vist amb preocupació les possibles incompatibilitats que pot tenir la Xarxa Natura 2000 amb el desenvolupament de l’activitat i infraestructures agràries, per exemple, els regadius. El principi de subsidiarietat s’aplica alhora de delimitar les ZEC (Zones Especials de Conservació) i les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus)

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge – Explicació de la Xarxa Natura 2000

Documents relacionats:

Directiva 92/43/CE, conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental

Text normatiu sobre el procediment a seguir per emetre informes d’impacte ambiental i relació d’activitats sotmeses a aquesta llei (annex 1). L’any 2001 s’ha publicat la Llei 6/2001 (d’àmbit estatal), la qual amplia la relació d’activitats sotmeses a la normativa d’impacte ambiental.

Aquest decret adapta a la legislació autonòmica la Directiva 85/337 (CE), sobre avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i privades.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1000, de 3.6.1988

Documents relacionats:

Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental

 

Decret 239/1986 sobre el Consell de Protecció de la Natura

Aquest decret, en aplicació de l’article 35 de la Llei 12/1985 d’espais naturals, defineix les funcions del Consell de Protecció de la Natura i la seva estructura de funcionament.

El Consell de Protecció de la Natura és l’òrgan que emet els informes i proposa els canvis de normatives aplicables als espais naturals.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.729, de 20.8.1986.

Enllaços d’interès:

Web del Consell de Protecció de la Natura

Documents relacionats:

Decret 239/1986 sobr el Consell de Protecció de la Natura

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.