Eines – Programes

Grups Operatius – ajuts al nou PDR

Ajuts a la creació i funcionament de Grups Operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles

El nou Pla de desenvolupament rural (PDR 2014-2020) recull la creació de noves línies d’ajut per incentivar la cooperació per a la innovació en el sector agroalimentari i forestal a través dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i mitjançant la subvenció dota amb un total de 17 milions d’euros i destinada a: 1) La constitució de grups operatius i la redacció de projectes innovadors. 2) La realització de projectes pilot.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions, les comunitats de regants, i els artesans alimentaris i els seus gremis. A més dels beneficiaris anteriors, també poden formar part d’un Grup Operatiu les universitats, els centres de recerca i centres tecnològics, els centres d’innovació, altres entitats en què els seus estatuts contemplin la realització d’accions d’investigació i desenvolupament tecnològic, les empreses tecnològiques, les empreses de serveis i proveïdores de tecnologia i inputs a les empreses agroalimentàries i forestals, l’administració, les entitats d’assessorament agrari, les organitzacions no governamentals (ONG), les petites i mitjanes empreses (PIME), i altres agents del sector agroalimentari i rural.
El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos a partir de l’endemà de la data de publicació de l’Ordre, és a dir, el proper 24 d’octubre.

Per a més informació, hom es pot posar en contacte amb l’òrgan instructor d’aquesta línia d’ajut: el Servei d’Innovació Agroalimentària del Departament (A/e: sia.daam@gencat.cat i telèfon: 93 304 67 00).

 

Aprovat el PDR.cat2020

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020 ha estat aprovat per la Comissió Europea per un import de 810,8 milions d’euros

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural donant especial atenció als sectors agrari i forestal.
El programa és fruit d’un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d’una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya, entre els quals trobem les organitzacions agràries, representants del món cooperatiu, forestal, així com d’entitats mediambientals.

El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:

 • Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals, mitjançant el suport a: 1) 5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries. 2) 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses agroalimentàries. 3) la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER. 4) 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals. 5) redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal. 6) la creació de 50 organitzacions de productors forestals.
 • Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a: 1) la introducció de 1.800 joves en empreses/explotacions agràries. 2) el LEADER, que cobreix el 73,24% de la superfície i el 10,20% de la població rural de Catalunya. 3) la priorització dels projectes que duguin a terme els joves en elmarc de les diferents línies d’ajut que es derivin del programa.
 • Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, amb el suport a: 1) 1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques. 2) 117.397 ha perquè implementin actuacions agroambientals. 3) 504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries (energies renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions). 4) millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu. 5) 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. 6) Realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i generació de sistemes ecosistèmics.
 • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari, ajudant a: 1) Formar 18.900 persones del sector agrari i forestal. 2) Desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la Innovació. 3) 2.400 assessoraments a les explotacions agràries.

Veure NOTA DE PREMSA: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/07/27/11/17/35dce5bb-14d6-465c-8f7d-20461823717c.pdf

Veure documentació relativa: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/dar_programa_desenvolupament_rural_2014_2020/document-pdr/

Programa MED

El programa MED és un programa transnacional de cooperació territorial europea.

Continua la tradició dels programes europeus de cooperació (anomenats anteriorment Interreg). Es porta a terme dins de l’objectiu de “cooperació territorial europea” del període 2007-2013. Amb un pressupost de més de 250 Milions d’euros, el programa cobreix la costa i les regions mediterrànies de nou països de la UE. L’associació s’ampliarà amb la participació dels països mediterranis que són candidats o candidats potencials a la Unió Europea.

Les seves prioritats són:

1. Millorar la competitivitat de la zona d’una manera que garanteixi el creixement i l’ocupació per a les generacions futures (estratègia de Lisboa).

2.Promoure la cohesió territorial i la protecció del medi ambient, d’acord amb la lògica del desenvolupament sostenible (estratègia de Göteborg).

En cada Estat membre, una coordinació nacional representa el programa.

Web del MED Programme

Jornada programa INTERREG MED (UdG, Maig 2015)

A finals de maig, la Universitat de Girona organitzarà una jornada informativa donarà a conèixer el nou programa INTERREG MED 2014-2020, que finança activitats de cooperació transnacional d’R+D+i dirigides a promoure el creixement sostenible en l’àrea mediterrània. Hi participen un total de 57 regions de 10 estats membres de la Unió Europea i 3 estats IPA. La primera convocatòria està previstpa per al mes de juny 2015.

La jornada comptarà amb la presència d’una representant del programa i està oberta a tots els interessats, tant dels grups de recerca de la UdG, com d’entitats públiques i privades de la regió (Diputacions, ajuntaments, Parcs Naturals, etc.).

Si esteu interessats participar en la jornada informativa, contacteu amb la Secció de Programes Europeus (european.office@udg.edu).

————-

El programa té 3 eixos prioritaris:

 • Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth.
 • Fostering low carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islandès and remotes areas.
 • Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources.

Pressupost total del programa: 265Mio€.

Intensitat del finançament per entitats públiques: 85%.

Més informació (http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html).

Programa INTERREG IVC

En breu s’obrirà el programa INTERREG IVC:  http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

El programa INTERREG IVC és part de l’objectiu de cooperació territorial europea. Es tracta d’un programa comunitari que ajuda a les regions d’Europa a treballar junts per compartir els seus coneixements i experiència. Llançat el 2007, el programa s’executarà fins 2013.

El programa proveeix fons per a totes les regions d’Europa més Suïssa i Noruega (autoritats públiques regionals i locals) per a l’intercanvi i la transferència de coneixements i bones pràctiques. Hi ha dues línies d’actuació objectiu:

 1. Innovació i economia del coneixement
 2. Medi ambient i prevenció de riscos

Aquestes prioritats reflecteixen l’estratègia de la Unió Europea per fomentar el creixement i l’ocupació en consonància amb l’Estratègia de Lisboa i Göteborg.

Actualitzacions dels programes de treball Horizon2020

La Comissió Europea va aprovar el 22 de juliol passat una primera actualització dels programes de treball 2014-2015 de Horizon 2020 corresponent a les convocatòries que tenen data de tancament al 2015. Les actualitzacions estan enfocades a confirmar els imports de les convocatòries pel 2015, i ena alguns casos poden incloure lleugeres modificacions en la descripció dels topics, per la qual cosa us recomanem descarregar-vos els programes de treball actualitzats al Research Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Aquesta actualització també ha servit per implementar dos nous instruments: un pilot denominat Fast Track to Innovation (FTI) i 5 Innovation prizes.

Els FTI s’implementaran a partir de Gener del 2015 per al període 2015-2016 amb 200 M euros de pressupost. Seran pilots orientats a les tecnologies i les seves aplicacions, que proveiran finançament a les accions properes al mercat i orientades a negoci.

Els Innovation prizes premiaran els projectes orientats a solucionar problemes concrets i reptes socials: «Reducing the Mis-use of Antibiotics», «Breaking the optical transmission barriers», «Collaborative Sharing of Spectrum», «Reduction of Air Pollution» i «Food-Scanner».

​ Trobareu més informació a: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm

Programa d’Acció de la UE en matèria de medi ambient

La UE desenvolupa aquest programa amb l’objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat en les legislacions comunitàries i nacionals i de realitzar accions que fomentin la preservació dels recursos naturals. En termes generals el programa pretén fomentar iniciatives per complir amb els compromisos del Protocol de Kioto, desenvolupar accions que minimitzin l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient i integrar les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient a les legislacions nacionals i autonòmiques.

En el marc del sisè programa (2001-2012) s’han definit set estratègies temàtiques:contaminació atmosfèricamedi aquàticús sostenible dels recursosfoment del reciclatgeús sostenible dels plaguicidesprotecció dels sòls i medi ambient urbà.

El programa incideix també en aspectes de planificació territorial com una mesura de protecció del medi ambient. S’estableix la necessitat de «i) publicar una comunicació sobre l’importància de l’integració del medi ambient en la gestió i l’ordenació del territori; ii) millorar l’aplicació de la Directiva sobre l’avaluació de les repercussions [de la planificació] en el medi ambient, iii) difondre les millors pràctiques i fomentar l’intercanvi d’experiències relatives a la planificació sostenible, i iv) integrar la planificació sostenible a la política regional comunitària».

Unió Europea, DOCE L 242/1, de 10.9.2002

Enllaços d’interès:

Web de la UE – sisè Programa d’Acció de la UE en matèria de Medi Ambient

Documents relacionats:

Decisió 1600/2002/CE, per la que s’estableix el Sisè Programa d’Acció Comunitària en Matèria de Medi

Reglament 1268/1999, funcionament del SAPARD

El SAPARD és un programa d’ajuda comunitària pel desenvolupament de les zones rurals i el foment de l’activitat agrària, destinada als països de l’Europa central i oriental que es troben en el procés de preadhesió a la CE. Es tracta d’un recolzament finançer per l’adaptació de les estructures agràries al marc normatiu de la PAC i les polítiques associades.

Unió Europea. DO L 161/87

Enllaços d’interès:

Web de la UE relativa al SAPARD

Documents relacionats:

Reglament 1268/1999, funcionament del SAPARD

LEADER I: evaluació de la primera fase d’implementació (1989-1993)

LEADER I (1989-1993) va ser la primera fase de desenvolupament dels programes de desenvolupament rural LEADER. Aquesta primera fase del programa va marcar una nova concepció de la política de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu.

Enllaços d’interès:

Text complet: Evaluació del programa LEADER I

Documents relacionats:

Conclusions del text: evaluació de la primera fase del programa LEADER-LEADER I (anglès)

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) estableix les línies estratègiques del programa de desenvolupament rural (PDR) pel període 2007-2013. Els principals eixos de treball per fomentar les millores en el medi rural són: 1) augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal, 2) millora del medi ambient i de l’entorn natural, i 3) millora de la qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l’economia rural. Amb un pressupost total de 1.016.719.570 €, les accions previstes en aquest programa poden ser consultades al portal web del DAR.

Documents relacionats:

Programa de Desenvolupament Rural – Annex I

Programa de Desenvolupament Rural – Annex II

Programa de Desenvolupament Rural – Annex III

  Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.