Estrategies – Planejament urbanistic

POUM Guies per l’avaluació ambiental en el planejament urbanístic

Aquests dos documents constitueixen una guia per interpretar la normativa vigent en relació a l’avaluació dels efectes sobre el medi ambient dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Alhora hi trobarem un recull d’instruccions tècniques per a la redacció dels Informes de Sostenibilitat Ambiental, regulats per la Directiva 2001/42/CE.

Centre de Política de Sòl i Valoracions, UPC (març del 2006). Departament de Medi Ambient i Habitatge (març del 2007).

Documents relacionats:

Instruccions tècniques d’avaluació ambiental en els POUM

Guia per a la redacció de la memòria ambiental dels POUM

Criteris de Planejament Territorial

Aquest text és una síntesi dels criteris i objectius que han de regir els redactats dels Plans Territorials Parcials, en base a la normativa establerta per laLlei 23/1983 de política territorial i als aspectes establerts pel Pla Territorial General de Catalunya (PTG).

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Gener del 2004.

Documents relacionats:

Planejament Territorial: criteris

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

El PTP de les Terres de l’Ebre estableix les directrius per al planejament de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Aquest PTP fou el primer en ser aprovat a Catalunya, mitjançant la Resolució d’11 de juliol del 2001.

Actualment el PTP Terres de l’Ebre es troba en fase de revisió per adapatar-lo a les noves estratègies del programa de planejament de Catalunya.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2001.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Terres de l’Ebre (vigent)

Documents recents:

Resolució d’11 de juliol de 2001, per la qual s’aprova el PTP Terres de l’Ebre

Pla Territorial General de Catalunya (PTG)

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el defineix com: L’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.

Entre d’altres, el PTG inclou les següents determinacions: La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general referida a tot el territori. La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general. La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.

Aprovat per la Llei 1/1995.

Enllaços d’interès:

Accedir a la documentació del PTG. Web del DPTOP