Categories

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)

Atenent als articles 17 i 18 del Decret 305/2006 (Reglament de la Llei d’Urbanisme), la informació urbanística ha de ser consultable per qualsevol ciutadà, mitjançant els expedients que cadascún dels ajuntament posa a disposició dels ciutadans o bé a través del Registre de Planejament Urbanísitc de Catalunya (RPUC), el qual permet la consulta telemàtica dels expedients. El RPUC (art.18.3) ha de contenir un exemplar complet de tots els instruments de planejament urbanístic vigents en l’àmbit de Catalunya, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Així doncs a través del RPUC podrem consultar el planejament urbanístic general i derivat de cadascun dels ajuntaments de Catalunya, així com la cartografia associada i els expedients tramitats.

Enllaços d’interès:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya