Categories

Plans Directors Urbanístics de Catalunya (PDU)

Els Plans Directors Urbanístics (PDU) formen part del planejament urbanístic general, i estableixen els criteris per l’elaboració dels POUM en acord amb el planejament territorial vigent.

Els PDU són definits en l’article 56 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Atenent al text d’aquest article, correspon als PDU establir:

a) Directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal.

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl.

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres de semblants.

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 81. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per a garantir el dret constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3.

Els Plans Directors Urbanísitcs no poden classificar sòl, doncs aquesta competència correspon als Plans d’Ordenació Urbanística Municpal (POUM, art. 57.2.a), sinó que dónen les directrius a les quals s’hauran d’adaptar aquests POUM’s.

Podem consultar la relació de PDU aprovats a Catalunya a través del portal web del DPTOP.

Enllaços d’interès:

Web del DPTOP de Plans Directors Urbanístics