Categories

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) ha estat recentment aprovat mitjançant l’Acord GOV/77/2010 (DOGC núm. 5627, de 12.5.2010). Aquest document estableix les estratègies de desenvolupament territorial d’aquesta àrea geogràfica, que comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Alt Penedès, Garraf, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

El Pla s’articula a partir de les consideracions generals definides en l’article 1.4, entre les quals «afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica» o «protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori«.

Respecte al Sistema d’Espais Oberts, que comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic vigent, el PTMB distingeix tres tipus bàsics de sòl (Art. 2.4):

1. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

2. Espais de protecció especial de la vinya.

3. Espais de protecció preventiva.

Referent als espais agraris el PTMB estableix que el planejament urbanístic ha de tenir en compte les següents vàlues agràries a l’hora de classificar el sòl no urbanitzable (Art. 2.13):

1. Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en el context territorial.

2. Terrenys edafològicament valuosos.

3. Terrenys de regadiu o que poden ser-ho.

4. Terrenys més planers i amb unitats productives extenses.

5. Terrenys que embolcallen espais naturals protegits.

6. Terrenys en producció objecte d’usos agraris amb les modalitats de pastura, estanyatge i/o guaret.

7. Espais de transició entre l’espai urbà i l’espai agrari, per tal de fer compatible i garantir l’encaix dels usos respectius.

Tot aquest compendi de punts defineixen els objectius del pla respecte a l’ordenació dels espais agraris. La seva aplicació en la matriu territorial queda plasmada en la documentació del PTMB. Adjunt trobareu el mapa del planejament dels espais oberts de la regió metropolitana, on queda reflexada la classificació dels diferents tipus de sòl.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, maig 2010

Enllaços d’interès:

Documentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Documents relacionats:

Acord GOV/77/2010, pel qual s’aprova el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Cartografia: Planejament i Sistema d’Espais Oberts