Categories

Comunicació CE: Estratègia temàtica per a la protecció del sòl

«La degradació dels sòls constitueix un problema greu per Europa», doncs el sòl és un actor molt important en les dinàmiques i processos que regulen el medi ambient. En un context on els processos de degradació s’han accelerat (en algunes zones el 10% del sòl ha canviat d’ús en el període 1990-2000, principalment per l’expansió urbana), aquest document estableix les línies de treball a seguir per la protecció dels sòls de la Comunitat Europea.

Entre d’altres cal destacar del document: (1) es defineixen els 8 processos que causen la degradació dels sòls (erosió, disminució de la matèria orgànica, contaminació, salinització, compactació, pèrdua de la biodiversitat del sòl, segellat, despreniment de terres i inundacions), (2) es proposa la creació d’un catàleg d’àrees vulnerables.

Alhora aquesta Comunicació de la Comissió al Consell reclama l’elaboració d’una Directiva Europea, que sigui el marc legal que promogui i reguli les accions per a la protecció dels sòls. Aquesta Directiva està actualment en fase de revisió. El primer redactat de la Proposta de Directiva (data: 22.9.2006) el podeu trobar com a document adjunt.

En la proposta de Directiva s’estableix la següent definició: «el sòl és un recurs no renovable en el qual els processos de degradació poden ser molt ràpids i en canvi els processos de formació i regeneració són extremadament lents. És un sitema dinàmic que desenvolupa múltiples funcions imprescindibles pels ecosistemes i que ofereix serveis vitals per les activitats humanes. Aquestes funcions són (a) producció de biomassa, (b) filtratge, magatzem i transformació de nutrients i aigua, (c) nínxol de la biodiversitat del sòl, (d) plataforma per la majoria d’activitats humanes, (e) subministre de matèries primes, (f) embornal de carboni i (g) registre de la nostra història arqueològica i geològica.

Comunicació de la Comissió Europea: COM(2006) 231, Brusel·les, 22 de setembre de 2006.

Enllaços d’interès:

Portal Unió Europea – Medi Ambient: Sòl

Portal Unió Europea – Resum de legislació sobre Protecció del Sòl

Documents relacionats:

Estratégia temática para la protección del suelo

Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a framework for the protection of soil

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.