Categories

ORDRE AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis

ORDRE AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.

Les convocatòries dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris efectuades fins ara en el marc del PDR de Catalunya, han evidenciat la insuficiència de fons per l’ajut a la millora d’aquests processos. Les convocatòries dels ajuts a les inversions per a la comercialització en zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, amb un nivell de renda mitjana o alta, i situades en l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, característic del desenvolupament econòmic modern que tenen com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el territori i amb això la identitat rural. Per això, s’ha d’impulsar i donar suport a centres de venda directa a les persones consumidores de productes subministrats pels/per les mateixos/es productors/es agraris/àries de la zona, sense cap tipus de distribució intercalada.

Per això, es creu necessari atorgar un ajut que impulsi aquestes actuacions de foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i les inversions en zones periurbanes, mitjançant préstecs amb bonificació d’interessos amb càrrec als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Aquests són préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries amb la finalitat de fomentar inversions i despeses subvencionables d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya.

La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals durant un període màxim de vuit anys, amb un màxim d’un any de carència.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5904 de 21 de juny de 2011

Documents relacionats:

AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.