Categories

Reial Decret1/2008, text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

Aquesta llei conté les bases dels estudis d’impacte ambiental que s’han de redactar previ a la realització d’aquells projectes que tinguin incidència sobre el medi ambient (les activitats subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental són descrites en els annexes I i II).

Les avaluacions d’impacte ambiental han de permetre identificar els efectes de les activitats productives sobre el medi ambient i desenvolupar les mesures correctores necessàries. Aquests estudis han d’incloure, generalment: a) una definició detallada del projecte que es vol realitzar; b) una anàlisi de les afeccions que pot tenir el projecte sobre el medi ambient (sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics i el paisatge); c) un estudi de les alternatives que s’han analitzat per trobar la solució més sostenible; d) una relació de mesures previstes per reduir els possibles impactes sobre el medi ambient; d) i un programa de vigilància amb uns indicadors que permetin identificar l’eficàcia de les mesures proposades.

Nota: aquest Reial Decret refón en un únic text les modificacions fetes fins l’actualitat en les lleis d’avaluació d’impacte ambiental (Decret 1302/1986 d’avaluació d’impacte ambiental, i Llei 6/2001 d’avaluació d’impacte ambiental).

Les activitats agràries que estan subjectes a estudis d’impacte ambiental estan descrites en el grup 1 dels annexes I i II. En termes generals requereixen aquest informe: i) les repoblacions forestals, ii) els projectes per reconvertir àrees seminaturals a activitats productives agrícoles, iii) els projectes de reg que afectin a una superfície superior a 100h, iv) i les instal·lacions de ramaderia intensiva que superin un determinat número de caps de bestiar.

Estat Espanyol. BOE núm.23, de 26.1.2008

Documents relacionats:

Llei 1/2008, d’avaluació d’impacte ambiental

 

One Response to Reial Decret1/2008, text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.