Categories

Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària

La protecció i promoció de productes d’elevada qualitat lligats a territoris concrets és una estratègia per diferenciar certes produccions agràries i fomentar així el desenvolupament rural dels diferents territoris de Catalunya. És així com en el prèambul de la llei catalana de qualitat agroalimentària s’exposa: «la competitivitat en el camp de la qualitat ha de permetre […] la territorialització dels productes, que ha d’esdevenir una eina indispensable per a la fixació de la població en el territori i la redistribució de l’activitat econòmica […]«.

Darrera els productes diferenciats per la seva elevada qualitat fa falta que hi hagin instruments que vetllin pel benfer en les produccions locals i que desenvolupin segells que relacionin els productes amb els consumidors. En aquest sentit l’assegurança de la traçabilitat i el desenvolupament de segells distintius de qualitat han estat un objectiu prioritari  de les diferents administracions. En aquest marc la Unió Europea desenvolupà els segells Denominació d’Origen protegida (DOP) i Indicació Geogràfica Protegida(Reglaments CE/510/2006 CE/1898/2006) i Especialitat Tradicional Garantida(Reglaments CE/509/2006 CE/1216/2007). La transposició d’aquests reglaments a la normativa estatal es realitzà mitjançant els Reial Decrets RD 1069/2007 RD 998/2002.

A Catalunya aquest sistema de certificacions està desenvolupat per la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, la qual defineix els objectius de la Generalitat per la promoció dels productes de qualitat lligats al territori i defineix i regula els segells europeus (DOP, IGP i ETG) i d’altres distintius de qualitat (Denominació geogràfica i Marca Q de qualitat alimentària). Es regula, mitjançant aquesta llei, el reglament intern de funcionament d’aquests segells, el mode de sol·licitud i el sistema de certificació (entitats de certificació i control).

En aquesta llei també es regula l’artesania alimentària i les normes bàsiques de funcionament dels diferents operdors de la cadena agroalimentària per assegurar la qualitat final dels productes alimentaris produïts i/o comercialitzats a Catalunya.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3915, de 1.7.2003

Enllaços d’interès:

Web del DAR sobre qualitat alimentària

Documents relacionats:

Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.