Categories

Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya

Aquest decret, en aplicació de la  normativa comunitària i nacional en temes de conservació de la biodiversitat i dels espais naturals (Directiva 92/43/CE RD 1997/1995 respectivament), crea el Catàleg de la Flora Amenaçada de Catalunya. Existeixen dues categories en funció del grau de conservació de l’espècie: en perill d’extinció i vulnerables. El text normatiu estableix el procediment per catalogar, descatalogar i/o canviar de categoria una espècie (art.3) i les mesures per la seva conservació (art.5) en l’àmbit de Catalunya.

A l’annex del decret trobem el llistat d’espècies que formen part d’aquest Catàleg.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5204, de 28.8.2008

Enllaços d’interès:

Web del DMAiH – Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica

Documents relacionats:

Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.