Categories

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Aquesta llei defineix «el règim jurídic bàsic per la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat (art.4.1). S’estableixen les principals mesures per garantir la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals de major interès: crear l’Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (capítol I, art.9 a 11) i elaborar un Pla Estratègic per gestionar els espais inclosos en aquest inventari. Els espais definits en l’Inventari seran protegits mitjançant diverses figures de protecció existents: i) parcs, ii) reserves naturals, iii) aigües marines protegides, iv) monuments naturals i v) paisatges protegits (art.29).

La normativa incorpora els espais catalogats en la Xarxa Natura 2000 com una figura més de protecció del reglament. Els espais que formen part d’aquesta són els Llocs d’Importància Comunitària (LIC),  les Zones Especials de Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). Els annexos de la present Llei estableixen els criteris per incorporar un espai dins cadascuna de les categories de la Xarxa Natura 2000. D’altra banda aquesta llei deroga els annexos del RD 1997/1995, que establien, també, els criteris per definir els espais a incloure en la Xarxa Natura 2000.

Cal destacar també un dels principis inspiradors de la llei, que és la «prevalencia de la protecció ambiental sobre la ordenació territorial y urbanística».

Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Documents relacionats:

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.