Categories

Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) a Catalunya

La Xarxa Natura 2000 va ser creada mitjançant la Directiva 92/43/CE (art.3 a 11) com un mecanisme per elaborar un llistat europeu d’espais d’especial interès natural a conservar.

La normativa vigent en temes de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, laLlei 42/2007, estableix els criteris per definir els habitats que formaran part de la xarxa Natura 2000 (art.41 a 48). El reglament estableix dos tipus d’espais:  els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) (els quals un cop aprobats per la Comissió Europea passaran a formar part del catàleg de les Zones especials de Conservació, ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). És competència de les Comunitats Autònomes fer la proposta dels espais que formaran part de la Xarxa Natura 2000 (art.42.2).

L’Acord de Govern 112/2006 és el text normatiu que fixa la contribució final de Catalunya a la Xarxa Natura 2000, i estableix la relació d’espais proposats coma LIC i com a ZEPA. Aquest acord, publicat abans de l’aprovació de la Llei 42/2007, s’acull a la normativa definida en el RD 1997/1995.

A l’annex 8.II.1.8 trobem definits els espais de plana agrícola que es consideren dins la XN200, els hàbitats que es consideren i les espècies de flora i fauna que són prioritaris de conservació.

Posterior a l’acord de govern on es defineixen els espais de Catalunya que s’acullen a la Xarxa Natura 2000, s’han publicat diferents modificacions de la delimitació d’aquests espais (vegeu documents adjunts).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4735, de 6.10.2006

Enllaços d’interès:

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge – Informació sobre la XN2000

Accés a la cartografia

Documents relacionats:

Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de LIC a Catalunya

Proposta d’ampliació de les ZEPA a Lleida (acord de govern de 16.06.2009)

Modificacions puntuals de la delimitació d’alguns espais de la XN2000 (Acord GOV/139/2009; Cartografia no inclosa)

 

2 Responses to Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) a Catalunya

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.