Categories

Directiva 2000/60/CE, marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües

La directiva estableix un marc integrat per l’avaluació, vigilància i gestió de totes les aigües superficials i subterrànies. Alhora prescriu l’adopció de mesures per reduir o eliminar les emissions, els abocaments i les filtracions de substàncies perilloses (l’any 2001 es va elaborar un llistat de substàncies perilloses, de les quals 15 es feien servir en la síntesi de plaguicides).

Aquest text també pretén ser una pauta per l’elaboració els Plans Hidrològics de cadascún dels estats membres (art.13 a 15).

En matèria de prevenció de la contaminació d’aigües degut als usos agrícoles, s’està desenvolupant un projecte a nivell europeu anomenat TOPPS (Train the Operators to prevent Point Pollution Sources). L’objectiu general del projecte és desenvolupar i divulgar un codi de bones pràctiques en agricultura per minimitzar les fonts de contaminació.

Unió Europea. DO L núm.327, de 22.12.200

Enllaços d’interès:

Web de la UE – Explicació del marc comunitari de l’aigua

Web del projecte TOPPS

Documents relacionats:

Marc comunitari d’actuació en matèria de política d’aigües